Swisspacer

Vetrotech Saint-Gobain (International) AG, Zweigniederlassung Kreuzlingen

Sonnenwiesenstrasse 15

8280 Kreuzlingen

Szwajcaria

 

Tel: +41 (0) 71 686 92 70

Fax: +41 (0) 71 696 92 79

E-mail: info@swisspacer.com

 

Odpowiedzialność za zawartość
Swisspacer
Vetrotech Saint-Gobain (International) AG, Zweigniederlassung Kreuzlingen

Autoryzowany przedstawiciel
Matthias Bach (zarządzającya przedsiębiorstwem)

 

Zasady i warunki korzystania ze strony internetowej

Warunki użytkowania

Przedmiotem niniejszych warunków jest korzystanie z serwisu Swisspacer („Strona internetowa”). Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków i zasad przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej. Użytkowanie strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków i zgodą na ich przestrzeganie. W przypadku braku zgody w kwestii niniejszych warunków, prosimy o nie korzystanie ze Strony internetowej.

Dostęp do Strony internetowej

Dostęp do strony internetowej jest dozwolony w charakterze tymczasowym, zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania lub zmian w zakresie świadczenia usług tego typu bez wcześniejszego powiadomienia (patrz poniżej). Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegoś powodu dostęp do Strony internetowej będzie przez jakiś okres niemożliwy.

Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia, zarejestrowanym użytkownikom, dostępu do całości, bądź niektórych części strony internetowej.

W przypadku posiadania kodu dostępu użytkownika, hasła lub jakichkolwiek innych informacji udzielonych w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, należy traktować takie informacje jako poufne i nie wolno ich ujawniać osobom trzecim. W każdej chwili zastrzegamy sobie prawo do dezaktywacji kodu dostępu lub hasła, (niezależnie czy zostało ono wybrane przez użytkownika czy przydzielone przez nas), jeśli w naszym odczuciu posługujący się nimi użytkownik nie przestrzegał któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania.

Za wszelkie działania mające na celu uzyskanie dostępu do strony odpowiada użytkownik. Zapewnia on również, że wszystkie osoby, które mają dostęp do witryny za pośrednictwem jego połączenia internetowego są zaznajomione z niniejszymi warunkami, oraz że zgadzają się ich przestrzegać.

Własność intelektualna

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej zawartych na Stronie internetowej oraz materiałów na niej publikowanych. Prace te są chronione prawami autorskimi i umowami na całym świecie. Wszelkie te prawa są zastrzeżone.

Użytkownik może wydrukować jedną kopię oraz pobierać fragmenty każdej strony wchodzącej w zakres Strony internetowej wyłącznie dla własnego użytku, może też zaznajomić z jej zawartością innych członków organizacji, do której należy.

Zabrania się modyfikowania w jakikolwiek sposób papierowych lub cyfrowych kopii materiałów wydrukowanych lub pobranych z naszej Strony internetowej, jak również używania ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio oraz wszelkich grafik oddzielnie od towarzyszącego im tekstu.

Nasz (oraz wszelkich innych osób będących autorami materiałów na naszej Stronie intenetowej) status jako autorów materiału na Stronie internetowej musi być zaznaczony.

Używanie materiałów zawartych na Stronie internetowej lub ich części w celach komercyjnych bez uprzedniego uzyskania zezwolenia od nas lub naszych licencjodawców jest zabronione.

Każdy, kto drukuje, kopiuje lub pobiera dowolną część Strony internetowej z naruszeniem niniejszych Warunków użytkowania, traci prawo do korzystania ze Strony internetowej w trybie natychmiastowym i zobowiązany jest, zwrócić bądź zniszczyć wszelkie kopie materiałów, które zostały wykonane.

Prawidłowość informacji zamieszczanych na stronie

Komentarze i inne podobne materiały zamieszczone na Stronie internetowej nie mają na celu stanowienia rady, na której można polegać. W związku z tym wyłączamy wszelką odpowiedzialność wynikającą z faktu opierania się na tego typu materiałach zamieszczonych na Stronie internetowej przez osoby odwiedzające naszą Stronę internetową lub przez wszelkie inne osoby, które zostały lub zostaną powiadomione o jej zawartości.

Strona podlega regularnym zmianom

Staramy się regularnie aktualizować Stronę internetową, stąd też jej zawartość może się w każdej chwili zmienić. Jeśli zajdzie taka potrzeba, możemy wstrzymać dostęp do Strony internetowej lub zamknąć ją nieodwołalnie. Wszelkie materiały zawarte na stronie mogą być w określonym momencie nieaktualne, a my nie mamy obowiązku aktualizowania takiego materiału.

Nasza odpowiedzialność

Materiały na Stronie internetowej podawane są bez żadnych gwarancji, warunków lub rękojmi co do ich dokładności. W zakresie dozwolonym przez prawo my, inni członkowie naszej grupy firm oraz osoby trzecie połączone z nami niniejszym wyraźnie wykluczamy:

  • wszelkie warunki, gwarancje i inne zobowiązania, które mogą wynikać z ustaw, prawa zwyczajowego lub prawa słuszności, oraz
  • wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub następcze straty poniesione przez użytkownika za pomocą Strony internetowej lub w związku z użytkowaniem, niemożnością użytkowania lub skutkami użytkowania Strony internetowej, wszelkich stron z nią połączonych oraz wszelkich materiałów na niej umieszczonych, w tym, bez ograniczeń, wszelką odpowiedzialność za:

o   straty dochodu lub przychodu;

o   pogorszenie warunków prowadzenia interesów;

o   straty zysku lub umów;

o   straty przewidywanych oszczędności;

o   straty danych;

o   pogorszenie reputacji firmy;

o   czas stracony w ramach zarządzania lub pracy biurowej; oraz

za wszelkie inne straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, które powstały czy to w wyniku czynu niedozwolonego (w tym zaniedbanie), czy też naruszenia warunków umowy lub w inny sposób, nawet jeśli jest on możliwy do przewidzenia, o ile warunek taki nie stanowi przeszkody dla roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia dóbr materialnych lub wszelkich innych roszczeń z tytułu bezpośrednich strat finansowych, które nie są wykluczone przez jakąkolwiek z kategorii określonych powyżej.

Nie ma to wpływu na naszą odpowiedzialność za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z naszych zaniedbań, ani też naszą odpowiedzialność za świadome wprowadzenie w błąd lub też wprowadzenie w błąd co do kwestii zasadniczej, oraz wszelkie inne zobowiązania, które nie mogą być wyłączone lub ograniczone na mocy obowiązującego prawa.

Wirusy, piractwo informatyczne i inne przestępstwa

Niewłaściwe użytkowanie Strony internetowej w postaci świadomego wprowadzania wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych oraz innych materiałów złośliwych lub szkodliwych technologicznie jest zabronione. Użytkownikom nie wolno również podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Strony internetowej, serwera na którym znajduje się Strona internetowa lub jakiegokolwiek serwera, komputera lub bazy danych połączonych ze Stroną internetową. Ponadto zabrania się atakowania Strony internetowej poprzez atak odmowy usług lub rozproszony atak odmowy usług.

Każde tego typu naruszenie będzie przez nas zgłaszane do odpowiednich organów ścigania, będziemy również podejmować współpracę z tymi organami poprzez ujawnianie tożsamości użytkowników popełniających przestępstwo. W przypadku tego typu naruszenia, użytkownik który się go dopuszcza automatycznie traci prawo do korzystania ze Strony internetowej.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez rozproszone ataki odmowy usług, wirusy lub wszelkie inne materiały technologicznie szkodliwe, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, programy, dane lub inne materiały będące własnością użytkownika w wyniku użytkowania przez niego Strony internetowej lub pobierania materiałów umieszczonych na niej, lub przez użytkowanie jakiejkolwiek strony połączonej ze Stroną internetową.

Zamieszczanie linku na stronie

Umieszczanie odnośników do naszej Strony internetowej jest dozwolone pod warunkiem, że jest to robione w sposób uczciwy i legalny, oraz o ile nie naraża to na szwank naszej reputacji lub jej nie wykorzystuje. Odnośnik musi zostać umieszczony w taki sposób, aby nie sugerowało to jakiejkolwiek formy stowarzyszenia, aprobaty lub sygnowania, która z naszej strony nie ma miejsca. Zabronione jest umieszczanie odnośników do naszej strony przez osoby, które nie są właścicielami stron, na których taki odnośnik ma być umieszczony.

Strony internetowej nie wolno umieszczać w ramkach na innych stronach, nie wolno również umieszczać odnośników do innej części naszej Strony internetowej, niż strona główna. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania pozwolenia na umieszczanie odnośników bez wcześniejszego uprzedzenia.

Odnośniki zewnętrzne na Stronie internetowej

Wszelkie odnośniki zamieszczone na Stronie internetowej, które kierują do innych stron oraz zasobów dostarczanych przez osoby trzecie, są na niej zamieszczone wyłącznie dla celów informacyjnych. Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością witryn oraz zasobów, do których odnośniki te przekierowują, dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nie, ani za wszelkie straty lub szkody, które mogą wnikać z korzystania z nich.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych warunkach użytkowania w dowolnym momencie. Użytkownicy są zobowiązani sprawdzać niniejszą stronę od czasu do czasu, aby zwrócić uwagę na wszelkie dokonane zmiany, gdyż są one dla nich wiążące. Niektóre z postanowień zawartych w niniejszych warunkach użytkowania mogą zostać zastąpione przez postanowienia lub uwagi opublikowane w innym miejscu na Stronie internetowej.

Wątpliwości

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących materiałów pojawiających się na Stronie internetowej, prosimy o kontakt: info@swisspacer.com

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej.