SWISSPACER Vetrotech Saint-Gobain (International) AG
Polityka prywatności
Ostatnia aktualizacja: maj 2021

 

Od 25 maja 2018 r. w całej Europie obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych (zwane dalej: „RODO”). Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie użytkowników o sposobie przetwarzania danych osobowych przez SWISSPACER Vetrotech Saint-Gobain (International) AG zgodnie z nowym rozporządzeniem (patrz art. 13 RODO). Prosimy o dokładne zapoznanie się z naszą polityką prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punkcie 2).

Spis treści

 

 1. Informacje ogólne
 2. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe administratora danych i korporacyjnego inspektora ochrony danych
 3. Cele przetwarzania danych, podstawy prawne i uzasadnione interesy realizowane przez SWISSPACER Vetrotech Saint-Gobain (International) AG lub stronę trzecią oraz kategorie odbiorców
  1. Korzystanie z naszej strony internetowej lub aplikacji
  2. Zawarcie, wykonanie lub rozwiązanie umowy
  3. Przetwarzanie danych do celów reklamowych
  4. Strona internetowa i jej optymalizacja
 4. Przekazywanie danych odbiorcom spoza UE
 5. Prawa osoby, której dane dotyczą
 6. Bezpieczeństwo danych

 

 1. Informacje ogólne

Poniższa informacja o ochronie danych osobowych informuje o rodzaju i zakresie danych osobowych przetwarzanych przez SWISSPACER Vetrotech Saint-Gobain (International) AG. Dane osobowe to informacje, które mogą być wykorzystane do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji użytkownika.

Przetwarzanie danych przez SWISSPACER Vetrotech Saint-Gobain (International) AG można zasadniczo podzielić na dwie kategorie:

 • Wszystkie dane wymagane do wykonania umowy ze SWISSPACER Vetrotech Saint-Gobain (International) AG będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Jeżeli w realizację umowy zaangażowani są również usługodawcy zewnętrzni, np. firmy logistyczne lub podwykonawcy, dane użytkownika będą im przekazywane w zakresie niezbędnym w danym przypadku.

 

 • Podczas korzystania ze strony internetowej/aplikacji SWISSPACER Vetrotech Saint-Gobain (International) AG, między urządzeniem końcowym użytkownika a naszym serwerem następuje wymiana różnych informacji. Mogą one obejmować także dane osobowe. Zebrane w ten sposób informacje są wykorzystywane m.in. do optymalizacji naszej strony internetowej lub do wyświetlania reklam w przeglądarce internetowej urządzenia końcowego użytkownika. 

Zgodnie z postanowieniami RODO, użytkownikowi przysługuje szereg praw, z których może korzystać w kontaktach z nami. Obejmują one m.in. prawo do sprzeciwu wobec określonych form przetwarzania danych, w szczególności przetwarzania danych w celach reklamowych.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej informacji o ochronie danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym korporacyjnym inspektorem ochrony danych. Odpowiednie dane kontaktowe znajdują się poniżej.

 1. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe administratora danych i korporacyjnego inspektora ochrony danych

Niniejsza polityka prywatności odnosi się do przetwarzania danych przez SWISSPACER Vetrotech Saint-Gobain (International) AG, Sonnenwiesenstrasse 15, 8280 Kreuzlingen (inspektor ochrony danych jednostki biznesowej SWISSPACER: Pan Giordano Soma), oraz do korzystania z następujących stron internetowych i aplikacji: en.swisspacer.com. Adres inspektora ochrony danych w firmie SWISSPACER Vetrotech Saint-Gobain (International) AG podany został powyżej.

 1. Cele przetwarzania danych, podstawy prawne i uzasadnione interesy realizowane przez SWISSPACER Vetrotech Saint-Gobain (International) AG lub stronę trzecią oraz kategorie odbiorców

 

3.1 Korzystanie z naszej strony internetowej lub aplikacji

Podczas korzystania przez użytkownika z naszej strony internetowej/aplikacji, przeglądarka używana na jego urządzeniu końcowym automatycznie wysyła informacje na serwer naszej strony internetowej/aplikacji i tymczasowo zapisuje je w tzw. pliku dziennika. Proces ten pozostaje poza naszą kontrolą. Następujące informacje będą gromadzone bez konieczności podejmowania żadnych działań przez użytkownika i przechowywane do momentu automatycznego usunięcia:

 • adres IP urządzenia próbującego uzyskać dostęp do naszej strony internetowej,
 • data i godzina dostępu,
 • nazwa i adres URL pobranego pliku,
 • strona internetowa/aplikacja, z której uzyskano dostęp do naszego serwisu (adres URL, z którego nastąpiło przekierowanie),
 • przeglądarka, z której korzysta użytkownik i ewentualnie system operacyjny jego komputera posiadającego dostęp do Internetu, jak również nazwa dostawcy usług dostępu.

Podstawą prawną przetwarzania adresu IP jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes opiera się na opisanych poniżej celach gromadzenia danych. Zebrane dane nie umożliwiają nam identyfikacji użytkownika ani nie próbujemy tego robić.

Wykorzystujemy adres IP urządzenia końcowego użytkownika i inne dane wymienione powyżej do następujących celów:

 • zapewnienie bezproblemowego połączenia,
 • zapewnienie wygodnego korzystania z naszej strony internetowej/aplikacji,
 • ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu.

Dane te są przechowywane do momentu wygaśnięcia praw wynikających z rękojmi lub ewentualnej gwarancji umownej, a następnie są automatycznie usuwane. Na naszej stronie internetowej/w aplikacji używamy również plików cookie, narzędzi śledzących i wtyczek mediów społecznościowych. Dokładny opis procedur i sposobu wykorzystania danych osobowych do odpowiednich celów przedstawiono szczegółowo w punkcie 3.4 poniżej.

Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na geolokalizację w swojej przeglądarce, systemie operacyjnym lub innych ustawieniach swojego urządzenia końcowego, będziemy korzystać z tej funkcji w celu oferowania indywidualnych usług związanych z aktualną lokalizacją użytkownika (np. lokalizacja najbliższego oddziału). Zebrane w ten sposób dane dotyczące lokalizacji użytkownika przetwarzamy wyłącznie w tym celu. Dane te są usuwane z chwilą wyłączenia geolokalizacji przez użytkownika.
 

3.2 Zawarcie, wykonanie lub rozwiązanie umowy

 

3.2.1 Przetwarzanie danych w związku z zawarciem umowy

Przedmiotem działalności firmy SWISSPACER Vetrotech Saint-Gobain (International) AG jest produkcja ramek dystansowych do szyb zespolonych.  W tym kontekście przetwarzamy dane, które są niezbędne do zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy z użytkownikiem. Do danych tych należą:

 • nazwa firmy, imię, nazwisko
 • adres do fakturowania i adres do wysyłki
 • adres e-mail, jeśli dotyczy
 • informacje o fakturach i płatnościach
 • data urodzenia, jeśli dotyczy
 • numer telefonu, jeśli dotyczy

Podstawą prawną powyższego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tzn. przekazanie danych przez użytkownika na podstawie łączącego nas stosunku umownego. Jeżeli dane kontaktowe użytkownika nie będą przez nas wykorzystywane do celów reklamowych (patrz punkt 3.3.), dane zebrane w celu wykonania umowy będziemy przechowywać do czasu wygaśnięcia obowiązujących praw wynikających z rękojmi lub gwarancji umownej. Po upływie tego okresu zachowujemy informacje dotyczące stosunku umownego, wymagane przez prawo handlowe i podatkowe, przez odpowiednie okresy określone z mocy prawa. W tym okresie (wynoszącym zazwyczaj dziesięć lat od zawarcia umowy) dane będą podlegały ponownemu przetwarzaniu wyłącznie w przypadku kontroli organów podatkowych.

3.2.2 Ustalenie tożsamości, ocena zdolności kredytowej i przekazywanie danych do agencji kredytowych

W razie potrzeby weryfikujemy tożsamość użytkownika, korzystając z informacji uzyskanych od dostawców usług. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO. Upoważnienie to wynika z ochrony tożsamości użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa, które pociągałoby za sobą powstanie kosztów po naszej stronie. Informacje o okolicznościach i wyniku naszego zapytania zostaną zapisane na koncie klienta na czas trwania stosunku umownego.

Jeśli użytkownik dokonywał już u nas zakupów, jego dane mogą zostać uzupełnione o tzw. wartości punktowe. Ocena punktowa to tworzenie prognozy przyszłych zdarzeń na podstawie zebranych informacji i dotychczasowych doświadczeń. Na podstawie zapisanych danych osobowych użytkownika zostaje on przyporządkowany do skategoryzowanych statystycznie grup osób, których dane były zbliżone w przeszłości. Podstawą zastosowanej metody jest uznana naukowo matematyczno-statystyczna metoda oceny prawdopodobieństwa ryzyka, która została zweryfikowana i przetestowana w praktyce.

W przypadku opóźnienia płatności przekazujemy odpowiednie dane firmie windykacyjnej, o ile spełnione są inne obowiązujące wymogi prawne. Podstawę prawną przekazania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dochodzenie roszczeń wynikających z umowy uznawane jest za uzasadniony interes w rozumieniu drugiego z wyżej wymienionych przepisów. Informacje o opóźnieniu płatności lub ewentualnej utracie należności będą również przekazywane współpracującym z nami agencjom kredytowym, o ile spełnione zostaną inne obowiązujące wymogi prawne. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Wymagany tutaj uzasadniony interes wynika z interesu naszego i osób trzecich, polegającego na zmniejszeniu ryzyka umownego w przypadku umów zawieranych w przyszłości.

3.3 Przetwarzanie danych do celów reklamowych

Poniższe informacje dotyczą przetwarzania danych osobowych w celach reklamowych. RODO uznaje tę formę przetwarzania danych za zasadniczo dozwoloną i za uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Okres przechowywania danych wykorzystywanych do celów reklamowych nie jest oparty na ściśle zdefiniowanych zasadach i jest raczej określany na podstawie tego, czy dalsze przechowywanie jest konieczne do celów kontaktu związanego z reklamą. Informacje na temat procedury mającej zastosowanie w przypadku zgłoszenia sprzeciwu znajdują się w punkcie 3.3.3.

3.3.1 Cele reklamowe SWISSPACER Vetrotech Saint-Gobain (International) AG i osób trzecich

Użytkownik, który zawarł z nami umowę, zostanie umieszczony na liście naszych klientów. W tym przypadku pocztowe dane kontaktowe użytkownika są przetwarzane bez jego wyraźnej zgody, w celu przesyłania mu informacji o nowych produktach i usługach. Adres e-mail użytkownika jest przetwarzany bez jego wyraźnej zgody, w celu przesyłania mu informacji o naszych produktach, które mogą go zainteresować.

3.3.2 Reklama oparta na zainteresowaniach

W celu zapewnienia, że użytkownik będzie otrzymywać tylko te informacje reklamowe, które są dla niego interesujące, kategoryzujemy i uzupełniamy profil klienta o następujące informacje. W tym celu wykorzystywane są informacje statystyczne, jak również informacje o użytkowniku (np. dane podstawowe profilu klienta). Celem jest dostarczanie użytkownikowi wyłącznie takich reklam, które odpowiadają jego rzeczywistym lub zakładanym potrzebom, a tym samym nienarzucanie mu się z niepotrzebną reklamą.

3.3.3 Prawo do sprzeciwu     

Użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w wyżej wymienionych celach, w szczególności w odniesieniu do danego kanału komunikacji i ze skutkiem na przyszłość, nie ponosząc żadnych kosztów z tego tytułu. W tym celu wystarczy wysłać wiadomość e-mail lub pismo pocztą tradycyjną, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 2.

W przypadku wniesienia sprzeciwu, odpowiedni adres kontaktowy zostanie zablokowany do dalszego przetwarzania danych w celach reklamowych. Informujemy, że w wyjątkowych przypadkach materiały reklamowe mogą być wysyłane jeszcze przez krótki czas po otrzymaniu sprzeciwu. Wynika to z uwarunkowań technicznych związanych z okresem przygotowania reklam i nie oznacza, że sprzeciw użytkownika nie został odnotowany. Przepraszamy za niedogodności.

3.3.4 Wysyłka newsletterów

Na naszej stronie internetowej dostępna jest możliwość subskrybowania newslettera. W celu wyeliminowania ewentualnych błędów przy wprowadzaniu adresu e-mail, stosujemy tzw. procedurę podwójnej zgody: po wpisaniu adresu e-mail w polu rejestracji, użytkownik otrzymuje link potwierdzający. Dopiero po kliknięciu w ten link, adres e-mail użytkownika zostaje dodany do naszej listy wysyłkowej. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, wysyłając wiadomość na adres e-mail podany w punkcie 2. Ponadto w każdej wiadomości e-mail z newsletterem znajduje się link, w który można kliknąć w celu wycofania zgody.

3.4 Obecność w internecie i optymalizacja strony internetowej

 

3.4.1 Pliki cookie – informacje ogólne

Po wejściu użytkownika na stronę internetową może ona pobierać lub przechowywać informacje o jego przeglądarce, zazwyczaj w formie plików cookie. Informacje te mogą dotyczyć użytkownika, jego ustawień lub urządzenia i są wykorzystywane głównie w celu zapewnienia działania strony zgodnie z jego oczekiwaniami. Informacje te zazwyczaj nie identyfikują użytkownika bezpośrednio, ale mogą zapewnić mu bardziej spersonalizowane opcje korzystania ze strony. Ponieważ szanujemy prawo użytkownika do prywatności, może on zdecydować, że nie chce wyrazić zgody na korzystanie przez nas z niektórych rodzajów plików cookie. Aby uzyskać dodatkowe informacje i zmienić niektóre z ustawień domyślnych, prosimy kliknąć na nagłówki poszczególnych kategorii. Należy pamiętać, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na korzystanie z naszej strony internetowej i usług, jakie oferujemy.

Narzędzie do zarządzania zgodą na pliki cookie, które otwiera się po wejściu na stronę, umożliwia wybranie kategorii plików, które mają zostać zaakceptowane lub odrzucone. Niezbędne pliki cookie nie mogą zostać odrzucone, ponieważ są one wymagane do świadczenia usług na rzecz użytkownika (patrz punkt 3.4.1.1).

3.4.1.1. Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj te pliki cookie są ustawiane wyłącznie w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika w zakresie żądań świadczenia usług, takich jak ustawianie preferencji prywatności, logowanie czy wypełnianie formularzy. Użytkownik może dostosować ustawienia przeglądarki w taki sposób, by blokowała ona działanie tego rodzaju plików cookie lub informowała go o nich, ale niektóre części naszej strony internetowej mogą wówczas nie działać prawidłowo. Te pliki cookie nie zapisują żadnych danych osobowych. Podstawę prawną wykorzystania tych plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub, w przypadku krajów trzecich, art. 49 ust. 1 lit. b) RODO.

3.4.1.2. Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają nam na prowadzenie statystyk dotyczących liczby odwiedzin i sprawdzanie źródeł ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej strony. Dzięki nim wiemy, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne i poznajemy sposób, w jaki odwiedzający poruszają się w obrębie witryny. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookie są zagregowane, są zatem anonimowe. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na wykorzystanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, że odwiedził on naszą stronę. Podstawę prawną wykorzystania tych plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub, w przypadku krajów trzecich, art. 49 ust. 1 lit. b) RODO.

3.4.1.3. Funkcjonalne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają nam na poprawę funkcjonalności i personalizację strony internetowej. Mogą one być ustawione przez nas lub przez dostawców zewnętrznych, z których usług korzystamy na naszej stronie. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na wykorzystanie tych plików cookie, niektóre lub wszystkie te usługi mogą nie działać prawidłowo. Podstawę prawną wykorzystania tych plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub, w przypadku krajów trzecich, art. 49 ust. 1 lit. b) RODO.

3.4.1.4. Marketingowe pliki cookie

Te pliki cookie mogą być ustawiane przez naszych partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Mogą one być również wykorzystywane przez te firmy do tworzenia profilu zainteresowań użytkownika w celu wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach. Nie przechowują one bezpośrednio danych osobowych, ale opierają się na unikalnej identyfikacji danej przeglądarki i urządzenia końcowego. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na wykorzystanie tych plików cookie, wyświetlane reklamy będą mniej ukierunkowane. Podstawę prawną wykorzystania tych plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub, w przypadku krajów trzecich, art. 49 ust. 1 lit. b) RODO.

3.4.2 Mouseflow

Nasza strona korzysta z Mouseflow, narzędzia do analityki sieciowej firmy Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhaga, Dania, do rejestrowania losowo wybranych, indywidualnych odwiedzin na stronie (wyłącznie ze zanonimizowanym adresem IP). Rejestruje ono ruchy i kliknięcia myszką wyłącznie w celu losowego odtwarzania poszczególnych wizyt na stronie internetowej i wprowadzania potencjalnych ulepszeń. W wyniku anonimizacji informacje nie mogą być przypisane do konkretnej osoby i nie będą udostępniane osobom trzecim. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie jego danych przez technologię Mouseflow, może ją zablokować na stronie ją wykorzystującej, klikając w link: www.mouseflow.com/opt-out/.

3.4.3 Narzędzie do śledzenia skuteczności reklam Piwik

Nasza strona korzysta z narzędzia do śledzenia skuteczności reklam Piwik. Serwis ten jest oparty na plikach cookie, które pozwalają nam analizować sposób korzystania z witryny. Informacje generowane przez plik cookie (w tym skrócony adres IP) są przekazywane na nasz serwer i przechowywane w celu analizy sposobu korzystania z naszej strony na potrzeby jej optymalizacji. Podczas tego procesu adres IP użytkownika jest natychmiast anonimizowany. Oznacza to, że użytkownik pozostaje dla nas anonimowy. Generowane przez plik cookie informacje na temat sposobu korzystania z witryny nie będą udostępniane osobom trzecim.

3.4.4 Google Analytics

W celu projektowania i optymalizacji strony w sposób zorientowany na zapotrzebowanie korzystamy z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych świadczonej przez firmę Google, Inc. („Google”). W tym celu tworzone są pseudonimizowane profile użytkowników oraz stosowane są pliki cookie. Generowane przez pliki cookie informacje na temat sposobu korzystania z witryny, takie jak:

 • typ/wersja przeglądarki,
 • używany system operacyjny,
 • adres URL, z którego nastąpiło przekierowanie do naszego serwisu,
 • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP),
 • data i godzina zapytania,

 

są przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Informacje te będą wykorzystywane w celu oceny sposobu korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach i korzystaniem z internetu, na potrzeby badania rynku i ewentualnego rozwijania witryny. Informacje te mogą być też przekazywane osobom trzecim, gdy będzie wymagało tego prawo lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google w żadnym wypadku nie będzie łączyć zanonimizowanego adresu IP użytkownika przekazanego przez jego przeglądarkę podczas korzystania z Google Analytics z żadnymi innymi przechowywanymi przez siebie danymi. Adresy IP będą anonimizowane, aby uniemożliwić ich przyporządkowanie do konkretnych użytkowników (maskowanie IP).

Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookie, odpowiednio dostosowując ustawienia swojej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku niektóre funkcje witryny mogą być niedostępne. Użytkownik może również zablokować gromadzenie danych generowanych przez plik cookie, dotyczących korzystania przez niego z naszej strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, przez pobranie i zainstalowanie specjalnego dodatku do przeglądarki. Można też, w szczególności w przeglądarkach zainstalowanych na mobilnych urządzeniach końcowych, zablokować śledzenie przez Google Analytics, klikając tutaj. Spowoduje to zainstalowanie pliku cookie opt-out, który uniemożliwi gromadzenie danych użytkownika przy następnej wizycie na danej stronie. Plik cookie opt-out będzie działał tylko w tej przeglądarce i na naszej stronie internetowej i będzie przechowywany na urządzeniu użytkownika. Po usunięciu plików cookie z przeglądarki konieczne będzie ponowne zainstalowanie pliku cookie opt-out. Więcej informacji na temat ochrony danych w odniesieniu do Google Analytics można znaleźć na stronie Google Analytics Help.

3.4.5 Wtyczki mediów społecznościowych

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek serwisów społecznościowych Twitter, LinkedIn i YouTube co pozwala na jej popularyzowanie za pośrednictwem tych serwisów. Cel ich wykorzystania, jakim jest reklama, należy uznać za uzasadniony interes w rozumieniu RODO. Odpowiedzialność za przestrzeganie zasad ochrony danych ponoszą ich dostawcy. W celu zapewnienia jak najbardziej skutecznej ochrony użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową, integracja tych wtyczek odbywa się za pomocą tzw. metody podwójnego kliknięcia: domyślnie na naszej stronie internetowej umieszczamy dezaktywowane przyciski, które nie nawiązują kontaktu z serwerami sieci społecznościowych. Przyciski stają się aktywne i nawiązują połączenie dopiero po ich aktywacji, równoznacznej z wyrażeniem zgody na komunikację z serwisami Twitter, LinkedIn i YouTube. Następnie, za pośrednictwem kolejnego kliknięcia, użytkownik może zamieścić swoją rekomendację w tym serwisie. Jeżeli użytkownik jest już zalogowany w wybranej sieci społecznościowej i przekazuje swoją rekomendację za pośrednictwem jednej z nich, odbywa się to bez otwierania kolejnego okna. W przypadku serwisu Twitter pojawia się wyskakujące okienko, w którym użytkownik może kontynuować edycję tekstu tweeta.

3.4.6 Twitter

Nasza strona korzysta również z wtyczek portalu umożliwiającego publikowanie krótkich wiadomości Twitter Inc., USA. Wtyczki serwisu Twitter (przycisk „Twitter”) można rozpoznać po logo Twitter (biały ptaszek na niebieskim tle), obok którego znajduje się słowo „Twitter”. Po wejściu na stronę naszej witryny, zawierającą wtyczkę serwisu Twitter, zostaje nawiązane bezpośrednie połączenie między przeglądarką użytkownika a serwerem serwisu Twitter. W ten sposób Twitter uzyskuje informację o wejściu na naszą stronę i wysyła adres IP użytkownika do serwisu. Po kliknięciu na przycisk serwisu Twitter przez użytkownika zalogowanego na swoim koncie w serwisie, możliwe jest skojarzenie treści naszych stron z profilem użytkownika w serwisie, co pozwoli mu na powiązanie wizyty na naszej stronie z odpowiednim kontem użytkownika. Informujemy, że jako podmiot udostępniający strony internetowe nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez serwis Twitter. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności serwisu Twitter tutaj.Jeśli użytkownik nie życzy sobie, by Twitter mógł powiązać jego wizytę na naszych stronach z jego kontem użytkownika, powinien wylogować się ze swojego konta użytkownika w serwisie Twitter.

3.4.7 LinkedIn

Nasza strona korzysta z wtyczek sieci społecznościowej LinkedIn, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia („LinkedIn”).

W celu ochrony prywatności użytkownika wtyczki są skonfigurowane w oparciu o dwustopniową weryfikację. Przy każdym wejściu na naszą stronę zawierającą wtyczkę LinkedIn, przeglądarka użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami LinkedIn tylko wtedy, gdy użytkownik aktywuje uprzednio przycisk LinkedIn, klikając go. Zawartość wtyczki zostanie przekazana przez LinkedIn bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i zintegrowana ze stroną.

Gdy wtyczka zostanie aktywowana, LinkedIn otrzyma między innymi informację, że użytkownik wszedł na naszą stronę internetową. Informacje na temat zakresu i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych przez LinkedIn oraz związanych z tym prawach i opcjach ustawień prywatności można znaleźć w polityce prywatności serwisu LinkedIn.

Informujemy, że nie mamy wpływu na rodzaj, zakres i sposób wykorzystania danych gromadzonych przez LinkedIn za pomocą przycisku LinkedIn.

3.4.8 YouTube

Nasza strona korzysta z obsługiwanych przez Google wtyczek serwisu YouTube. Serwis YouTube jest prowadzony przez YouTube LLC z siedzibą pod adresem 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. Po wejściu na stronę naszej witryny, zawierającą wtyczkę serwisu YouTube, zostaje nawiązane połączenie z serwerami serwisu YouTube. W ten sposób serwer YouTube uzyskuje informację o tym, które z naszych stron zostały odwiedzone przez użytkownika. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie w serwisie YouTube, umożliwia to YouTube powiązanie tych informacji z danym kontem użytkownika. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube. Korzystamy z serwisu YouTube w celu atrakcyjnego prezentowania naszych usług online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube.

4. Odbiorcy danych spoza UE

Poza przetwarzaniem danych, opisanym szczegółowo w punkcie 3, nie przekazujemy danych użytkowników odbiorcom mającym siedzibę poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. O ile operacje przetwarzania wymienione w punkcie 3 wiążą się z przekazaniem danych do odbiorców poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym, serwery znajdują się w USA. Przekazywanie danych odbywa się zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności oraz na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej.      

5. Prawa osoby, której dane dotyczą


5.1 Informacje ogólne

Oprócz prawa do wycofania udzielonej nam zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych, użytkownikowi przysługują następujące prawa dodatkowe, pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymogów prawnych:

 • prawo dostępu do przechowywanych przez nas danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO; użytkownik może w szczególności wystąpić o udzielenie informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym jego dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania i źródle danych, o ile nie zostały one pozyskane bezpośrednio od użytkownika,
 • prawo do sprostowania nieprawidłowych danych lub prawo do uzupełnienia niekompletnych danych zgodnie z art. 16 RODO,
 • prawo do usunięcia przechowywanych przez nas danych zgodnie z art. 17 RODO, o ile nie będą przestrzegane ustawowe lub umowne okresy przechowywania lub inne zobowiązania prawne lub prawa do dalszego przechowywania,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO, jeżeli: użytkownik kwestionuje prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu; administrator nie potrzebuje już danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO, tj. prawo do tego, aby wybrane, przechowywane przez nas dane użytkownika zostały przekonwertowane do powszechnie używanego, nadającego się do odczytu maszynowego formatu, lub prawo do zażądania przesłania danych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zasadniczo w tym celu użytkownik może zwrócić się do organu nadzorczego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy lub do centrali naszej firmy.

 

5.2 Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, przetwarzanie danych może być przedmiotem sprzeciwu z powodów wynikających ze szczególnej sytuacji osoby, której dane dotyczą.

Powyższe ogólne prawo do sprzeciwu ma zastosowanie do wszystkich celów przetwarzania danych opisanych w niniejszej polityce prywatności, które są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przeciwieństwie do szczególnego prawa do sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych w celach reklamowych, zgodnie z RODO jesteśmy zobowiązani do uwzględnienia takiego ogólnego sprzeciwu jedynie wówczas, gdy użytkownik przedstawi nam doniosłe powody (np. możliwe zagrożenie dla życia lub zdrowia). Ponadto użytkownik może skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla SWISSPACER Vetrotech Saint-Gobain (International) AG, w tym przypadku – z pełnomocnikiem ds. ochrony danych kraju związkowego Hesja w Wiesbaden.

 1. Bezpieczeństwo danych

Wszystkie dane przekazywane osobiście przez użytkownika, w tym dane dotyczące płatności, będą przekazywane za pośrednictwem powszechnie używanego i bezpiecznego, standardowego protokołu SSL (Secure Socket Layer). SSL jest bezpiecznym i sprawdzonym standardem, który stosowany jest również np. w bankowości internetowej. Bezpieczne połączenie SSL można rozpoznać m.in. po literze s dodanej do http (np. https://...) w pasku adresu przeglądarki lub po ikonie kłódki w pasku stanu przeglądarki.

Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić przechowywane przez nas dane osobowe użytkowników przed manipulacją, częściową lub całkowitą utratą oraz przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.