Polityka prywatności SWISSPACER Vetrotech Saint-Gobain (International) AG

 

Niniejsza Polityka prywatności podlega prawu szwajcarskiemu i zgodnie z nim jest interpretowana.

Przepisy uwzględniają nowe regulacje wynikające z federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (Data Protection Act, DPA) z dnia 25 września 2020 r.

Jest to angielska wersja językowa polityki prywatności, która została stworzona jako podstawa prawna w języku niemieckim.

 

Imię i nazwisko oraz adres osoby odpowiedzialnej

Administratorem danych w rozumieniu szwajcarskiej ustawy o ochronie danych (DSG) jest:

Adres:

Sonnenwiesenstrasse 15

8280 Kreuzlingen, Szwajcaria

Telefon:

+41 (0)71 686 57 57

Strona główna:

www.swisspacer.com

e-mail:

info@swisspacer.com

Imię i nazwisko oraz adres inspektora ochrony danych

Inspektor ochrony danych:

Giordano Soma

e-mail

privacy@swisspacer.com

Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

Ochrona danych

Na podstawie art. 13 szwajcarskiej konstytucji federalnej i przepisów Konfederacji dotyczących ochrony danych, każda osoba ma prawo do ochrony swojej prywatności i ochrony przed niewłaściwym wykorzystaniem jej danych osobowych.

Jako SWISSPACER Vetrotech Saint-Gobain (International) AG bardzo poważnie traktujemy ochronę danych osobowych użytkowników. Traktujemy dane osobowe użytkowników w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu to robimy.

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest przeprowadzane przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora można znaleźć w nocie prawnej tej witryny.

Zakres przetwarzania danych osobowych

Zasadniczo przetwarzamy wyłącznie dane osobowe, które otrzymujemy od klientów i zainteresowanych stron w ramach naszych relacji biznesowych. Przetwarzamy również dane osobowe, które zgodnie z prawem uzyskujemy z publicznie dostępnych źródeł lub które zgodnie z prawem przekazują nam inne spółki z Grupy Saint-Gobain w celu świadczenia naszych usług.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika odbywa się regularnie wyłącznie za jego zgodą. Wyjątek stanowią przypadki, w których nie można uzyskać uprzedniej zgody z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo.

Termin "Ty/Użytkownik/Twój" obejmuje wszystkich klientów i odwiedzających naszą stronę internetową. Użyte terminy, takie jak "użytkownik", należy rozumieć jako neutralne pod względem płci.

Jeśli tekst odnosi się do "my" lub "nas" lub "naszej firmy", odnosi się to do SWISSPACER Vetrotech Saint-Gobain (International) AG.

Podstawowe informacje o przetwarzaniu danych i podstawa prawna

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z przepisami szwajcarskiej ustawy federalnej o ochronie danych (FADP). Oznacza to, że Twoje dane będą przetwarzane tylko wtedy, gdy mamy na to pozwolenie lub gdy jest to wymagane przez prawo. Tj. szczegółowo,

 • przetwarzanie danych w celu świadczenia usług i sprzedaży produktów w ramach realizacji naszych umów z klientami lub w celu wdrożenia środków przedumownych.
  Szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania danych można znaleźć w odpowiednich dokumentach umownych i warunkach. 
 • na podstawie uzasadnionych interesów naszych lub stron trzecich, takich jak
  • Badanie i optymalizacja procedur analizy potrzeb i bezpośredniego kontaktu z klientem
  • reklamy lub badania rynku i opinii, chyba że użytkownik sprzeciwił się wykorzystywaniu jego danych
  • Dochodzenie roszczeń prawnych i obrona w sporach prawnych
  • w celu zapewnienia bezpieczeństwa IT i operacji IT firmy,
  • zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem oraz bezpieczeństwem naszej strony internetowej,
  • Środki bezpieczeństwa budynku i systemu (np. kontrola dostępu),
 • na podstawie wymogów prawnych lub interesu publicznego
 • na podstawie zgody użytkownika w określonym celu.
   Udzielona zgoda może zostać cofnięta. Cofnięcie staje się skuteczne od momentu cofnięcia. Nie ma to wpływu na przetwarzanie,
  które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Transmisja danych za granicę

Dane będą przekazywane za granicę zgodnie z DSG tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych, jest wymagane przez prawo lub jeśli użytkownik wyraził na to zgodę.

Usuwanie danych i czas przechowywania

Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych. Następnie niezwłocznie usuwamy dane, chyba że są nam one nadal potrzebne do upływu ustawowego terminu przedawnienia, do celów dowodowych w przypadku roszczeń cywilnoprawnych lub ze względu na ustawowe obowiązki przechowywania.

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel ich przechowywania przestanie mieć zastosowanie.

Dane mogą być również przechowywane, jeśli zostało to przewidziane przez ustawodawcę krajowego lub europejskiego w rozporządzeniach UE, ustawach lub innych przepisach, którym podlega nasza firma.

Dane zostaną również zablokowane lub usunięte po upływie okresu przechowywania określonego w wyżej wymienionych standardach, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

Udostępnianie strony internetowej

 

Gromadzenie danych dostępowych

Nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje za każdym razem, gdy odwiedzana jest nasza strona internetowa. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tak zwanych plikach dziennika serwera. Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową. Dane dostępu obejmują

 • Nazwa strony internetowej/pliku, do którego uzyskano dostęp
 • Data i godzina pobrania
 • Ilość przesłanych danych
 • Powiadomienie o pomyślnym pobraniu
 • Typ i wersja przeglądarki, a także inne informacje przekazywane przez przeglądarkę
 • Referrer URL (poprzednio odwiedzana strona)
 • Adres IP i żądający dostawca

Informacje z plików dziennika są przechowywane ze względów bezpieczeństwa (np. w celu zbadania niewłaściwego użycia lub oszustwa) przez maksymalny okres 120 dni, a następnie usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych, nie są usuwane do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu.

Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zapisany na czas trwania sesji.

Informacje te są przechowywane w plikach dziennika w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Dane te są również wykorzystywane do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

W tym kontekście dane nie są analizowane do celów marketingowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych i tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest nasz uzasadniony interes, który wynika z wymienionych celów.

Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone.

W przypadku gromadzenia danych w celu udostępnienia strony internetowej ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej sesji.

Dane są usuwane, gdy tylko przestaną być potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone. Ogólnie rzecz biorąc, informacje te są usuwane lub stają się nierozpoznawalne najpóźniej po 120 dniach. Przechowywanie danych po upływie tego terminu odbywa się co najwyżej w ramach procesów tworzenia kopii zapasowych danych lub poprzez usunięcie lub anonimizację adresów IP użytkowników, tak aby nie było już możliwe zidentyfikowanie przeglądarki uzyskującej dostęp.

Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do działania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości wyrażenia sprzeciwu.

Formularz kontaktowy i kontakt e-mail

Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, za pomocą którego można skontaktować się z nami drogą elektroniczną.

Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone w masce wprowadzania danych zostaną przesłane do nas i zapisane. Oprócz określonych danych na ekranie wprowadzania, adres IP, data i godzina zapytania są gromadzone i przechowywane.

Zgoda użytkownika jest uzyskiwana na przetwarzanie danych w ramach procesu wysyłania i zawiera odniesienie do niniejszej polityki prywatności.

Alternatywnie można skontaktować się z nami za pośrednictwem podanego przez nas adresu e-mail, telefonu lub faksu. W takim przypadku przesłane dane osobowe (imię i nazwisko, dane kontaktowe, zapytanie) użytkownika zostaną zapisane.

W tym kontekście żadne dane nie będą przekazywane stronom trzecim.

Dane są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania konwersacji.

Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania danych służy nam wyłącznie do przetwarzania kontaktu.

W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu stanowi to również niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest zgoda użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest ochrona uzasadnionego interesu firmy.

Jeśli kontakt e-mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest wdrożenie środków przedumownych.

Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone.

W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania formularza kontaktowego oraz danych przesyłanych pocztą elektroniczną lub telefonicznie, ma to miejsce, gdy dana rozmowa z użytkownikiem dobiegła wiążącego końca.

Rozmowa zostaje zakończona, gdy z okoliczności można wywnioskować, że dana kwestia została ostatecznie wyjaśniona.

Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie 120 dni.

Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Zgodę można wycofać w dowolnym momencie za pośrednictwem poczty elektronicznej, listownie lub telefonicznie.

W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana. W takim przypadku wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie kontaktu z nami zostaną usunięte.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeśli przetwarzamy dane osobowe użytkownika, ma on następujące prawa wobec nas po udanej identyfikacji:

Prawo do informacji

Użytkownik może zażądać od naszej firmy potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przez nas przetwarzane. Jeśli takie przetwarzanie ma miejsce, użytkownik może zażądać od nas informacji zgodnie z RODO, między innymi na temat

 • przetwarzanych danych osobowych jako takich,
 • cel przetwarzania,
 • okres przechowywania danych osobowych.

Użytkownik ma prawo zażądać informacji, czy jego dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście użytkownik może zażądać informacji o gwarancjach ochrony danych w związku z przekazaniem.

Prawo do sprostowania

Użytkownik ma prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia wobec naszej firmy, jeśli przetwarzane dane osobowe dotyczące użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Pod następującymi warunkami użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych:

 • jeśli użytkownik zakwestionuje prawidłowość dotyczących go danych osobowych, przez okres umożliwiający nam zweryfikowanie prawidłowości tych danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale użytkownik potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych,
 • użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu danych i nie jest jeszcze pewne, czy uzasadnione powody naszej firmy przeważają nad powodami użytkownika,
 • Jeśli przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika zostało ograniczone, możemy przetwarzać te dane - poza ich przechowywaniem - wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny Szwajcarii, Unii Europejskiej lub jednego z państw członkowskich.

Jeśli przetwarzanie zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, użytkownik zostanie przez nas poinformowany przed zniesieniem ograniczenia.

Prawo do anulowania

Użytkownik może zażądać od nas natychmiastowego usunięcia dotyczących go danych osobowych, w wyniku czego jesteśmy zobowiązani do natychmiastowego usunięcia tych danych, jeśli zachodzi jeden z poniższych powodów:

 • dane osobowe dotyczące użytkownika nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane,
 • Użytkownik wycofuje zgodę, na której opierało się przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • Użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu danych i nie istnieją nadrzędne uzasadnione podstawy przetwarzania,
 • dane osobowe dotyczące użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • usunięcie danych osobowych dotyczących użytkownika jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa szwajcarskiego

Informacje przekazywane stronom trzecim

Jeśli upubliczniliśmy dane osobowe dotyczące użytkownika i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia zgodnie z RODO, musimy podjąć odpowiednie środki, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, aby poinformować inne firmy przetwarzające dane osobowe użytkownika, że zażądał on usunięcia wszystkich linków do swoich danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych.

Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie istnieje, jeśli przetwarzanie jest konieczne

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który wymaga przetwarzania na mocy prawa szwajcarskiego lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej naszej firmie
 • w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do informacji

Jeśli użytkownik skorzystał wobec nas z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jesteśmy zobowiązani do powiadomienia wszystkich odbiorców, którym ujawniono dane osobowe dotyczące użytkownika, o sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu ich przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji o tych odbiorcach.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do otrzymania dotyczących go danych osobowych, które nam przekazał, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ponadto użytkownik ma prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, pod warunkiem, że

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy,
 • przetwarzanie odbywa się przy użyciu zautomatyzowanych procedur,
 • nie wymaga nieproporcjonalnego wysiłku.

Korzystając z tego prawa, użytkownik ma również prawo do tego, aby jego dane osobowe zostały przekazane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie może to mieć wpływu na wolności i prawa innych osób.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych.

W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać danych osobowych dotyczących użytkownika, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub przetwarzanie będzie służyć ustanowieniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego, jego dane osobowe nie będą już przetwarzane do tych celów.

Prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody na mocy przepisów o ochronie danych

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie odwołać oświadczenie o wyrażeniu zgody na mocy przepisów o ochronie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Użytkownik ma prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa. Nie ma to zastosowania, jeśli decyzja

 1. jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między użytkownikiem a naszą firmą,
 2. jest dozwolone przez prawo szwajcarskie i prawo to zawiera odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności użytkownika oraz jego uzasadnionych interesów,
 3. za wyraźną zgodą użytkownika.

W odniesieniu do przypadków wymienionych w punktach 1) i 3) podejmujemy odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności, a także uzasadnionych interesów użytkownika, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji osoby z naszej firmy, do przedstawienia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, użytkownik ma prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych, jeśli uważa, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza RODO.

Bezpieczeństwo danych

Ochrona informacji, które nam przekazujesz lub które otrzymujemy na Twój temat, jest dla nas najwyższym priorytetem. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa - organizacyjne i techniczne - w celu ochrony systemów i usług, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych użytkownika, aby zagwarantować cele ochrony w zakresie poufności, integralności i dostępności. Wybierając środki bezpieczeństwa, bierzemy pod uwagę aktualny stan wiedzy, istniejące ryzyko naruszenia danych oraz jego prawdopodobieństwo i wpływ na osoby, których dane dotyczą.

Linki (hiperłącza) do stron internetowych osób trzecich

Nasza witryna internetowa zawiera łącza do zewnętrznych witryn internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. W związku z tym nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za treści stron trzecich.

Odpowiedni dostawca lub operator stron jest zawsze odpowiedzialny za treść stron, do których prowadzą linki.

Połączone strony zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa w momencie łączenia. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie linkowania.

Stałe monitorowanie treści stron, do których prowadzą linki, nie jest jednak uzasadnione bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach prawa, niezwłocznie usuniemy takie linki.

Nasza strona internetowa może zawierać informacje o współpracy z różnymi dostawcami usług. Za pośrednictwem naszej strony internetowej od czasu do czasu umożliwiamy naszym użytkownikom dostęp do stron z ofertami i usługami firm partnerskich. Korzystając z usług usługodawców, użytkownicy strony internetowej mogą nawiązać stosunek umowny z danym usługodawcą, do którego mają zastosowanie odpowiednie warunki umowne usługodawcy.

Odpowiedzialność prawna i merytoryczna naszej firmy za usługi oferowane na stronach ofertowych firm partnerskich spoczywa wyłącznie na odpowiednich firmach partnerskich, których treści są dostępne za pośrednictwem naszej strony głównej. W przypadku korzystania z usług usługodawcy stosunki umowne są nawiązywane wyłącznie z odpowiednią firmą partnerską i użytkownikiem zgodnie z warunkami mającymi zastosowanie do tego stosunku umownego. Powinno to być określone na odpowiedniej stronie internetowej lub w warunkach użytkowania lub wytycznych dotyczących ochrony danych.

Nasza firma nie ma kontroli nad treścią lub działaniem stron internetowych osób trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte na tych stronach.

Podobnie, nie ponosimy odpowiedzialności za realizację zamówień lub usług złożonych za pośrednictwem takiej strony internetowej, ani nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności takich stron internetowych i dane, które są tam gromadzone w sposób jawny lub automatyczny.

W przypadku trudności lub innych problemów związanych z witrynami internetowymi stron trzecich, prosimy o bezpośredni kontakt ze stroną trzecią, a nie z nami.

Wykorzystanie plików cookie na stronie internetowej

Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona używa plików cookie.

Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie użytkownika.

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej, w jego systemie może zostać zapisany plik cookie. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej.

Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty użytkownika. Stałe pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

Używamy plików cookie, aby uczynić naszą witrynę bardziej przyjazną dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby przeglądarka uzyskująca dostęp mogła zostać zidentyfikowana nawet po zmianie strony.

Następujące dane są przechowywane w plikach cookie i przesyłane do nas przy każdym wejściu na stronę:

 • Ustawienia języka,
 • Informacje o sesji, np. pozycje w koszyku,
 • Informacje dotyczące logowania.

Na naszej stronie internetowej używamy również plików cookie, które pozwalają nam analizować zachowanie użytkowników podczas surfowania. W ten sposób można określić następujące dane:

 • Wprowadzone terminy wyszukiwania,
 • Częstotliwość wyświetleń strony,
 • Wykorzystanie funkcji strony internetowej,
 • Rodzaj i sposób użytkowania (typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, szybkość, język).

Zebrane w ten sposób dane użytkownika są pseudonimizowane za pomocą środków technicznych. W związku z tym nie jest już możliwe przypisanie danych do użytkownika uzyskującego dostęp. Dane nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

Cel przetwarzania danych

Celem stosowania technicznie niezbędnych plików cookie jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze stron internetowych. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest rozpoznanie przeglądarki nawet po zmianie strony.

Dane użytkownika gromadzone przez technicznie niezbędne pliki cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

Celem stosowania analitycznych plików cookie jest poprawa jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Dzięki analitycznym plikom cookie dowiadujemy się, w jaki sposób strona internetowa jest używana i możemy w ten sposób stale optymalizować naszą ofertę.

W tych celach leży również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych.

Czas przechowywania, opcje sprzeciwu i usunięcia

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane przez niego do naszej witryny internetowej. Użytkownik ma zatem pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie. Użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można usunąć w dowolnym momencie. Można to również zrobić automatycznie. W przypadku dezaktywacji plików cookie na naszej stronie internetowej może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji strony w pełnym zakresie.

Integracja usług i treści innych firm

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online) korzystamy z treści lub ofert usług dostawców zewnętrznych w ramach naszej oferty online w celu zintegrowania ich treści i usług, np. filmów lub czcionek (zwanych dalej jednolicie "treściami"). Zawsze zakłada to, że zewnętrzni dostawcy tych treści rozpoznają adres IP użytkownika, ponieważ bez adresu IP nie byliby w stanie wysłać treści do jego przeglądarki. Adres IP jest zatem wymagany do wyświetlenia tych treści. Staramy się korzystać wyłącznie z treści, których odpowiedni dostawcy używają wyłącznie adresu IP do dostarczania treści.

Dostawcy zewnętrzni mogą również wykorzystywać tak zwane "znaczniki pikselowe" (niewidoczne elementy graficzne, znane również jako "sygnały nawigacyjne", "błędy internetowe") do celów statystycznych lub marketingowych. Znaczniki pikselowe mogą być wykorzystywane do analizy informacji, takich jak ruch odwiedzających na stronach tej witryny. Pseudonimizowane informacje mogą być przechowywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika i mogą zawierać, między innymi, informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, odsyłające strony internetowe, czas wizyty i inne informacje o korzystaniu z naszej oferty online, a także mogą być powiązane z takimi informacjami z innych źródeł.

Integracja usług i treści innych firm

Oferta online naszej firmy może zawierać treści stron trzecich, np. w postaci filmów z YouTube, materiałów mapowych Google Maps, kanałów RSS lub grafik z innych platform.

Możliwe jest, że dostawcy tych treści rozpoznają adres IP użytkownika, ponieważ nie mogą wysłać treści do przeglądarki danego użytkownika bez adresu IP. W takim przypadku adres IP jest wymagany do wyświetlenia treści stron trzecich.

Dbamy o to, aby korzystać wyłącznie z treści, w przypadku których adres IP jest wykorzystywany wyłącznie do ich dostarczania. Nasza firma nie ma jednak wpływu na to, czy adres IP dla treści stron trzecich jest przechowywany przez odpowiedniego dostawcę, np. do celów statystycznych. O ile będziemy posiadać informacje na ten temat, użytkownicy zostaną o tym poinformowani.

Wdrożone technologie

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics.

Dostawcą jest Google LLC z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, USA. Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookie". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania przez niego ze strony internetowej.

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie zamówień i w pełni wdrażamy wymagania szwajcarskich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Przechowywanie plików cookie Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na ochronie naszych uzasadnionych interesów. Jako operator strony internetowej mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno naszej strony internetowej, jak i naszych reklam.

W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia operatorowi witryny innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej. Użytkownik może również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Dane przechowywane przez Google na poziomie użytkownika i zdarzenia, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika lub identyfikatorami reklamowymi (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamowy Android), są anonimizowane lub usuwane po 26 miesiącach. Szczegółowe informacje można znaleźć pod następującym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Menedżer tagów Google

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Tag Manager, usługi świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Menedżer tagów Google umożliwia nam zarządzanie tagami witryny za pośrednictwem interfejsu.

Narzędzie Google Tag Manager, które implementuje tagi, jest domeną wolną od plików cookie i samo w sobie nie gromadzi żadnych danych osobowych. Google Tag Manager uruchamia inne tagi, które z kolei mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie uzyskuje dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywacja została przeprowadzona na poziomie domeny lub pliku cookie, pozostaje ona w mocy dla wszystkich tagów śledzących zaimplementowanych w Google Tag Manager.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest ochrona naszego uzasadnionego interesu. Uzasadniony interes polega na zapewnieniu bezbłędnego funkcjonowania i możliwości administrowania naszą stroną internetową. W zakresie, w jakim funkcje śledzenia są również wykorzystywane za pośrednictwem Google Tag Manager, uzasadniony interes polega na umożliwieniu korzystania z bieżących funkcji marketingu online i analizowaniu przepływów użytkowania na naszej stronie internetowej.

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej: https://business.safety.google/controllerterms i https://business.safety.google/controllerterms/sccs.

Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć na następujących stronach internetowych Google: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy,

Warunki korzystania z Menedżera tagów Google: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps, usługi świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Dostawca tej witryny nie ma wpływu na tę transmisję danych. W przypadku aktywacji Google Maps, Google może korzystać z Google Fonts w celu standaryzacji wyświetlania czcionek. Po wywołaniu Google Maps przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki w celu prawidłowego wyświetlania tekstów i czcionek.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online i ułatwienie znalezienia miejsc, które wskazaliśmy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 2 RODO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Czcionki Google

Ta strona korzysta z tzw. czcionek internetowych dostarczanych przez Google LLC, z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, USA, do standardowego wyświetlania czcionek.

Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki. W tym celu używana przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Informuje to Google, że nasza strona internetowa została wywołana za pośrednictwem adresu IP użytkownika. Korzystanie z Google Web Fonts leży w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu FADP. Jeśli przeglądarka użytkownika nie obsługuje czcionek internetowych, komputer użytkownika użyje standardowej czcionki.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.​​​​​​​

DoubleClick

Ta strona korzysta z narzędzia DoubleClick firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. DoubleClick wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam, które są odpowiednie dla użytkowników, w celu poprawy raportów dotyczących wydajności kampanii lub - jeśli funkcja ograniczania częstotliwości jest aktywna - w celu uniemożliwienia użytkownikowi oglądania tych samych reklam więcej niż jeden raz.

Google wykorzystuje identyfikator pliku cookie do rejestrowania, które reklamy są wyświetlane w danej przeglądarce, dzięki czemu może zapobiec ich wielokrotnemu wyświetlaniu. Ponadto DoubleClick może wykorzystywać identyfikatory plików cookie do rejestrowania tak zwanych konwersji związanych z żądaniami reklam. Dzieje się tak na przykład, gdy użytkownik widzi reklamę DoubleClick, a następnie odwiedza witrynę reklamodawcy za pomocą tej samej przeglądarki i dokonuje tam zakupu.

Dzięki DoubleClick przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w usłudze Google, Google może przypisać wizytę do jego konta. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany w Google lub nie zalogowałeś się, istnieje możliwość, że Google znajdzie Twój adres IP i zapisze go.

Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika jest nasz uzasadniony interes polegający na korzystaniu z usługi DoubleClick by Google do celów reklamy opartej na zainteresowaniach i śledzenia do celów badania rynku. Podstawą jest art. 6 ust. 2 DSG.

Więcej informacji na temat DoubleClick by Google można znaleźć na stronach https://www.google.de/doubleclick i https://support.google.com/adsense, a także ogólnie na temat ochrony danych w Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

YouTube

Używamy dostawcy YouTube do integracji filmów. YouTube jest obsługiwany przez YouTube, LLC, z siedzibą pod adresem 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube jest reprezentowany przez Google LLC. z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Po wejściu na stronę internetową, z którą zintegrowana jest wtyczka YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube w celu wyświetlenia filmu. Informuje to serwer YouTube, którą z naszych witryn odwiedził użytkownik. Jeśli użytkownik jest zalogowany w serwisie YouTube jako członek, YouTube przypisuje te informacje do jego osobistego konta użytkownika.

Podczas korzystania z wtyczki, np. poprzez kliknięcie przycisku rozpoczęcia filmu, informacje te są również przypisywane do konta użytkownika. Możesz zapobiec temu przypisaniu, wylogowując się z konta użytkownika YouTube i innych kont użytkowników YouTube LLC i Google LLC przed skorzystaniem z naszej strony internetowej i usuwając odpowiednie pliki cookie firm.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez YouTube można znaleźć w polityce prywatności: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google przetwarza również dane osobowe użytkowników w USA i przystąpiła do Tarczy Prywatności UE-USA: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. Przetwarzanie danych opiera się na naszym interesie biznesowym polegającym na wyświetlaniu filmów z YouTube, a zatem opiera się na art. 6 ust. 2 RODO.

LinkedIn

Wtyczki sieci społecznościowej LinkedIn, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia ("LinkedIn") są zintegrowane na naszej stronie internetowej.

Wtyczki są skonfigurowane jako rozwiązanie dwuetapowe w celu ochrony prywatności użytkowników. Po wejściu na naszą stronę internetową przeglądarka użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami LinkedIn tylko wtedy, gdy użytkownik aktywuje przycisk LinkedIn, klikając go. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez LinkedIn bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i integrowana ze stroną internetową.

Aktywując wtyczkę, LinkedIn otrzymuje między innymi informację, że dany użytkownik uzyskał dostęp do naszej strony internetowej. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez LinkedIn, a także odpowiednie prawa i opcje ustawień użytkowników w celu ochrony ich prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych LinkedIn pod adresem https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv.

Wyraźnie zaznaczamy, że nie mamy wpływu na rodzaj, zakres i wykorzystanie danych gromadzonych przez LinkedIn za pomocą przycisku LinkedIn.

reCAPTCHA

Używamy reCAPTCHA od Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia) ("Google") w ramach przygotowywania naszych ofert.

Funkcja ta służy przede wszystkim do rozróżnienia, czy wpis został dokonany przez osobę fizyczną, czy też w sposób nieuprawniony przez maszynę i zautomatyzowane przetwarzanie.

W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie użytkownika witryny na podstawie różnych cech. Analiza ta obejmuje adres IP i wszelkie inne dane wymagane przez Google do świadczenia usługi.

W ramach korzystania z Google reCAPTCHA dane osobowe mogą być również przesyłane na serwery Google LLC. w USA.

Korzystanie z reCAPTCHA opiera się na art. 6 ust. 2 FADP i naszym uzasadnionym interesie w określaniu indywidualnej odpowiedzialności w Internecie oraz unikaniu nadużyć i spamu.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google można znaleźć na stronie: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

CALUWIN

Ta strona korzysta z narzędzia obliczeniowego CALUWIN. Aby móc korzystać z tej aplikacji wraz z jej wszystkimi funkcjami, wymagana jest autoryzacja do przetwarzania informacji o użytkowniku. Nie są używane żadne zewnętrzne narzędzia śledzące.

Dane użytkowników aplikacji nie są przekazywane stronom trzecim, a dostęp do nich ma wyłącznie Sommer Informatik GmbH. Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie do Sommer Informatik GmbH. Politykę prywatności aplikacji CALUWIN można wyświetlić pod adresem: https://www.sommer-informatik.de/010196/datenschutz/Datenschutzerklaerung_Sommer_Informatik_Caluwin.pdf

 

Aktualność i zmiany niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności jest obecnie ważna i ma status: 11/2023

Ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej i naszych ofert biznesowych lub ze względu na zmienione wymogi prawne lub urzędowe, może zaistnieć konieczność zmiany niniejszej polityki prywatności.